โครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 3

  • ที่มาของโครงการ
  • รายละเอียดการสอบแข่งขัน
  • การสมัครสอบและชำระค่าสอบ
  • เนื้อหาและการคิดคะแนนในการสอบ
  • รางวัลการแข่งขัน
  • ตรวจสอบรายชื่อและสถานะผู้สมัคร

หลักการและเหตุผล

              นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 เป็นช่วงชั้นที่ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (เฉพาะนักเรียนชาย) สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ(นักเรียนหญิงและชาย)  โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ซึ่งการสอบวัดความรู้ของนักเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงความพร้อมในการเตรียมตัวของนักเรียนล่วงหน้าและเป็นสิ่งวัดถึงความรู้ที่ต้องมีการปรับปรุงก่อนมีการสอบแข่งขันในสนามสอบจริง   

             ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดสอบชิงรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเตรียมความพร้อมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และวางแนวทางในการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อบกพร่องของแต่ละรายวิชาเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบความรู้ในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนหลักสูตร ม.3 - ม.6
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการอยู่เสมอ 
3. เพื่อให้นักเรียนนำผลการประเมินรายวิชาไปปรับปรุงการเรียนก่อนสอบแข่งขันเข้าสถาบันต่างๆ

 

Read More

คุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3-6     ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

กำหนดการในการสอบแข่งขัน

วันรับสมัคร     :  ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560
วันเวลาสอบ    :  วันเสาร์ที่  9 ธันวาคม 2560   เวลา 0930-1330  (4 ชั่วโมง)
สถานที่สอบ    :  โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันเดือนปี รายการ หมายเหตุ
24 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560 สมัครสอบ ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือทางเว็ปไซต์
24 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560 ชำระเงินค่าสมัครสอบ ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือโอนเข้าธนาคาร
24 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560 แจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐาน

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนชำระเงินค่าสมัครและแจ้งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่ www.drpongtutor.com
พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบที่นั่งสอบ
ที่ www.drpongtutor.com
เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 สอบ 09.30-13.30 น.

เตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และบัตรประจำตัวนร.หรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้องสอบ

อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ ทาง www.drpongtutor.com เวลา 09.30 น. 
เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 รับรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
*นักเรียนต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

 

Read More

การสมัครสอบแข่งขัน

การชำระค่าสอบแข่งขัน

ด้วยตนเอง

  •   ขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ จ.ราชบุรี 

 ชำระค่าสมัครสอบได้ที่เรือนไทย เป็นเงินสดจำนวน 300 บาทถ้วน

ทางเว็บไซต์

  ชำระค่าสมัครสอบแข่งขัน 300 บาทถ้วน โดย
  • ชำระเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
    ชื่อคุณขัตติยาพร คำอาจ  หมายเลขบัญชี 5952208330

 

  ** หมายเหตุ : ภายหลังชำระค่าสมัครสอบกรุณาแจ้ง/ส่งหลักฐาน
    การชำระค่าสมัครสอบ ดังนี้

  วิธีที่ 1 ทาง line id : @twschool1992
  วิธีที่ 2 ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  วิธีที่ 3 ทางโทรสาร(Fax) : 032-389-659
  วิธีที่ 4 ทาง www.facebook.com/Tanawanschool

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะผู้สมัคร

เดือน ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน 
กรกฎาคม 2560

30 กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 2560

10 สิงหาคม 2560
20 สิงหาคม 2560 
30 สิงหาคม 2560

กันยายน 2560

10 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560

30 กันยายน 2560

ตุลาคม 2560

10 ตุลาคม 2560 
20 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560 

พฤศจิกายน 2560

10 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560 
30 พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

7 ธันวาคม 2560 (เลขที่นั่งสอบ)

 

Read More

 

วิชา         คิดเป็น            เนื้อหา
คณิตศาสตร์ 
(55ข้อ)

220
คะแนน

คณิตศาสตร์ระดับ ม.1-3 และ เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ภาคตัดกรวย เมทริกซ์ เอกโปเนนเชียลและลอการิทึม ตรีโกณมิติ ลำดับอนุกรม การจัดหมู่จัดลำดับ ความน่าจะเป็น และ สถิติ

ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
(55 ข้อ)

220
คะแนน

- ฟิสิกส์ระดับ ม.1-3 และเวกเตอร์  การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง  การเคลื่อนที่แนวโค้ง  การเคลื่อนที่วงกลม  มวลแรงการเคลื่อนที่  สมดุลกล  งานพลังงาน โมเมนตัม  ของไหล คลื่นน้ำ  คลื่นแสง และ คลื่นเสียง
- เคมี เรื่อง สารและสสาร โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของแข็งของเหลวและก๊าซ ปริมาณสารสัมพันธ์1 ปริมาณสารสัมพันธ์2 และสารชีวโมเลกุล

ภาษาอังกฤษ
(55 ข้อ)

150
คะแนน

reading ,conversation ,vocabulary ,grammar

ภาษาไทย-สังคม 
(50 ข้อ)

110
คะแนน

หลักภาษาไทยทั่วไป 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศาสนาศีลธรรม ความรู้ทั่วไป

หมายเหตุ : วิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ถึงจะพิจารณาคะแนนทั้งหมดต่อไป

Read More

รางวัลคุณภาพ

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 15,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

เกณฑ์การได้รับรางวัล

1. การคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ โดยจะต้องมี วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์การสมัครและผ่านการตรวจสอบของโรงเรียน หากนักเรียนไม่ได้อยู่ในระดับชั้นที่กำหนดโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
3. หากพบว่ามีการทุจริตในการสอบ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

เอกสารที่ต้องแสดงเมื่อมีรายชื่อได้รับรางวัล

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

 

Read More

 

เดือน    ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน    
กรกฎาคม 30 กรกฎาคม 2560 
สิงหาคม 10 สิงหาคม 2560
 20 สิงหาคม 2560 
30 สิงหาคม 2560
กันยายน 10 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560

 30 กันยายน 2560 
ตุลาคม 10 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560 
30 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 10 พฤศจิกายน 2560 
20 พฤศจิกายน 2560
30 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม

7 ธันวาคม 2560 (เลขที่นั่งสอบ)

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบได้ทุกวันที่ 10 , 20 , 30 ของเดือน

 

 

Read More