การเตรียมตัวสอบ

                                             ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ปกครองควรทราบก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

                                                                     (ไม่เป็นทางการมีการปรับเปลี่ยนทุกปี)


    •    วิธีการคิดคะแนนแต่ละเหล่าทัพ
    •    สาระวิชาที่ต้องเตรียมตัว
    •    การเตรียมตัวระยะยาว


วิธีการคิดคะแนนแต่ละเหล่าทัพ


 เหล่า จปร.

รอบแรก     ภาควิชาการ 700 คะแนน คิดเป็น 70%

รอบสอง     พลศึกษาคิดเป็น 1000 คะแนน คิดเป็น 30%
สัมภาษณ์   ตรวจโรคไม่มีคะแนนมีแต่ผ่านกับไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดสำหรับตัดสิน :
1. วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 40%
2. รวมคะแนนภาควิชาการและพลศึกษาได้ 100 % แล้วบวกกับคะแนนช่วย(ตามข้อบังคับ) แล้วจึงเรียงลำดับคะแนนและลำดับที่ใหม่
    ข้อสังเกต พลศึกษามีความสำคัญมาก ผู้ที่สอบติดรอบแรก ในลำดับที่ท้าย ๆ ก็มีสิทธ์สอบได้ตัวจริงถ้าทำพลศึกษาได้คะแนนสูง ที่สำคัญคือ
    ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร และดึงข้อ นักเรียนต้องรีบฝึกตั้งแต่ต้นปีเพราะต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน
 

เหล่าตำรวจ
 
รอบแรก   ภาควิชาการ 700 คะแนน คิดเป็น 100%
รอบสอง   พลศึกษาคิดเป็น 500 คะแนน ถ้าเกิน 250 ถือว่าผ่าน
สัมภาษณ์  ตรวจโรคไม่มีคะแนนมีแต่ผ่านกับไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดสำหรับตัดสิน : ใช้คะแนนภาควิชาการ 100% รวมกับคะแนนช่วย(ตามข้อบังคับ) แล้วเรียงลำดับใหม่
 

เหล่า ทอ.

รอบแรก  ภาควิชาการ 700 คะแนน คิดเป็น 70%
รอบสอง  พลศึกษาคิดเป็น 10%
สัมภาษณ์คิดเป็น 10%
ความถนัดคิดเป็น 10%
ตัวชี้วัดสำหรับตัดสิน : คะแนนภาควิชาการ พลศึกษา สัมภาษณ์ และความถนัด รวมกันได้ 100%และกับรวมคะแนนช่วย (ตามข้อบังคับ) แล้วจึงเรียงลำดับคะแนนใหม่
 

เหล่า ทร.

รอบแรก ภาควิชาการ 700 คะแนน คิดเป็น 100%
รอบสอง พลศึกษา สัมภาษณ์ ตรวจโรค ผ่านกับไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดสำหรับตัดสิน
1. ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 40%
2. รวมคะแนนช่วยตามข้อบังคับเข้ากับ 100% แล้วเรียงลำดับใหม่

เรื่องสายตา

> เหล่าทหารบก - สั้นได้ไม่เกิน 150
> เหล่าตำรวจ - ต้องสายตาปกติ(ถ้าสั้นสามารถทำ PRK หรือ เลสิค)
> เหล่าทหารเรือ - ต้องสายตาปกติ(ถ้าสั้นสามารถทำ PRK หรือ เลสิค)
> เหล่าทหารอากาศ - ต้องสายตาปกติ (ห้ามแก้ไขสายตา)
*** สำหรับในการทำ PRK หรือ เลสิค ต้องปรึกษาแพทย์เนื่องจากขึ้นอยู่กับกระจกตาของแต่ละคน

 

สาระวิชาที่ต้องเตรียมตัว
 
วิทยาศาสตร์ ( 250 คะแนน)
1. เคมี เรื่อง สารรอบตัว สารสะลายกรด - เบส - เกลือ การแยกสาร สารประกอบและธาตุ การ  เปลี่ยนแปลงของสาร
2. ชีววิทยา เรื่อง โลกสีเขียว ชีวิตสัตว์ ระบบนิเวศน์ อาหาร กลไกมนุษย์ หญิงและชาย
3. ฟิสิกส์โลกและการเปลี่ยนแปลง ทรัพย์ในดิน สินในน้ำบรรยากาศ โลก - ดวงดาว และอากาศ พลังงานและความร้อน พลังงานไฟฟ้า การขนส่งและการสื่อสาร
    การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ 


คณิตศาสตร์ ม.1 - ม. 3 ( 250 คะแนน )
จำนวน และตัวเลข ระบบจำนวน เศษส่วนและทศนิยม อัตราส่วนและร้อยละ เลขยกกำลัง สมการเส้นตรง สมการตัวแปร สมการตัวแปรเดียว พหุนาม อสมการสมการกำลังสอง การแยกตัวประกอบ ปริมาตรพื้นที่ผิวเรขาคณิต วงกลม ปีทาโกรัส สามเหลี่ยมคล้าย ตรีโกณมิติ การแปรผัน ความน่าจะเป็นและสถิติ

ภาษาอังกฤษ ( 150 คะแนน)
สนทนา ไวยากรณ์ อ่านเนื้อเรื่อง คำศัพท์ ทั่วไป


ภาษาไทย ( 60 คะแนน)
ไวยากรณ์และวรรณคดี ระดับ ม.1 - ม.3
 
 สังคมศึกษา ( 50 คะแนน )
ฐานความรู้ระดับ ม.1 - ม. 3 และความรู้ทั่วไป

หลักการเตรียมตัวระยะยาว


> ถ้า นักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์ ผู้ปกครองควรจ้างครูมาสอนตัวต่อตัวเพื่อปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่นก่อนแล้วจึงสามารถเรียนเป็นกลุ่มได้
> ถ้า ถ้านักเรียนอ่อนวิชาเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ให้จ้างครูมาสอนตัวต่อตัวเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นก่อนแล้วจึงสามารถเรียนเป็นกลุ่มได้ 

**ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างฐานความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสำหรับผู้ที่มุ่ง จปร. และทหารอากาศ ควรเน้นฝึกพลศึกษาที่ว่ายน้ำ50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร
  
และดึงข้อควบคู่กับการสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ