ประกันคุณภาพ

รางวัลการประกันคุณภาพภายในดีมาก ประจำปี 2555
(จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)

 

 

รางวัลการประกันคุณภาพภายในดีเด่น ประจำปี 2552
(จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)