ระเบียบโรงเรียน


1. แนวปฏิบัติของนักเรียนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน
   1.1   นักเรียนจะต้องเขียนคำร้องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องธุรการ นักเรียนจะต้องบันทึกชื่อ-นามสกุล  สถานที่ที่นักเรียนจะไป  และบันทึกเวลาไป – กลับ พร้อมลายเซ็นครูประจำชั้นและครูฝึกประจำวัน เพื่อนำมาแลกบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   1.2   เมื่อนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน  ต้องคืนบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและรายงานตัวต่อครูฝึกประจำวัน

2. การปฏิบัติในห้องเรียน
   2.1   นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบในห้องเรียน ไม่ส่งเสียงดัง ไม่หยอกล้อกัน ต้องตั้งใจเรียน และฟังครู-อาจารย์ ด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
   2.2   นักเรียนทุกคนมีหน้าที่รักษาความสะอาด  รักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
   2.3   ห้ามนำวิชาอื่นขึ้นมาทำในคาบที่มิใช่วิชาประจำคาบนั้น ๆ
   2.4   ห้ามออกนอกห้องเรียน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอน
   2.5   ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนโดยเด็ดขาด
   2.6   กรณีที่มีคาบว่างตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป ให้หัวหน้าห้องแจ้งฝ่ายวิชาการ
   2.7   เมื่อครูเข้าห้องเรียนแล้ว นักเรียนที่มาช้าต้องขออนุญาตก่อนเข้าห้อง

3. ระเบียบการแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์
     3.1    นักเรียนต้องให้ความเคารพต่อครู-อาจารย์ และ บุคลากรของโรงเรียน
     3.2    เมื่อครูเดินผ่านให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพโดยการยืนตรงพร้อมกล่าวคำให้  “สวัสดีครับ”
     3.3    เมื่อครู- อาจารย์เดินนำหน้านักเรียนให้นักเรียนเดินตามด้วยความเรียนร้อยไม่ควรแซงหน้า ยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้ขออนุญาต ครู-อาจารย์
     3.4    เมื่อครู-อาจารย์เดินตามหลังนักเรียนในระยะใกล้ให้นักเรียนหยุดและเปิดทางให้ครูเดินผ่านไปก่อน
     3.5    เมื่อผู้มีเกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนักเรียนต้องแสดงความเคารพตามความเหมาะสม เช่น การกล่าว “สวัสดีครับ” หรือการไหว้
     3.6    เมื่อครูเข้าห้องให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพและให้นักเรียนยืนตรง และกล่าว “สวัสดีครับคุณครู”  เมื่อครู-อาจารย์ออกจากห้องเรียนหัวหน้าห้องบอกทำ ความเคารพอีกครั้งและนักเรียนทุกคนยืนตรงพร้อมกล่าว “สวัสดีครับ”
     3.7   นักเรียนที่ต้องการพูดกับครู- อาจารย์ต้องยืนตรงด้วยความนอบน้อม
     3.8   เมื่อนักเรียนต้องการเข้าห้องพักครู นักเรียนต้องกล่าว“ขออนุญาตครับ” และขออนุญาตก่อนเข้าห้อง
     3.9   เมื่อนักเรียนพบครูนอกบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนแสดงความเคารพโดยกล่าว “สวัสดีครับ”
     3.10 เมื่อครู-อาจารย์หรือผู้ใหญ่ให้สิ่งของต้องแสดงความขอบคุณหรือกล่าว “ขอบคุณครับ”

4.  การรับประทานอาหาร
     4.1   นักเรียนต้องเข้าแถวซื้อ-รับอาหารอย่างเป็นระเบียบ
     4.2   ไม่นำอาหารทุกชนิดไปรับประทานในห้องเรียน
     4.3   ไม่นำภาชนะออกนอกบริเวณโรงอาหารโดยเด็ดขาด
     4.4   เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มไปวางไว้ในจุดที่โรงอาหารกำหนด
     4.5   ต้องรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร

ระเบียบว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง)

1. การแต่งกายให้ปฏิบัติดังนี้
     1.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน (ชายเสื้อใส่ในกางเกง)
     1.2  รักษาเครื่องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
     1.3  รักษาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
     1.4  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า มาโรงเรียน

2. นักเรียนต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  ดังนี้
     2.1   เป็นผู้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ และภูมิฐาน
     2.2   มีความสุภาพ อ่อนน้อมทั้งกาย วาจา ให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา
     2.3   แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์  และผู้มีอุปการะคุณ
     2.4   มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
     2.5   หมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย และเข้าห้องเรียนสาย
     2.6    ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ  ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ด้วยความตั้งใจ สำรวมและศรัทธา
     2.7    ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
     2.8    ห้ามสูบบุหรี่  ดื่มสุรา และ สิ่งเสพติดทุกชนิด
     2.9    ละเว้นการคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดี  ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง  ครอบครัว และโรงเรียน
     2.10   ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนทุกชนิด  หากผู้ใดกระทำความเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด  พร้อมกับมีความผิดฐานทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนด้วย
     2.11   ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน  ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน  เช่น  อาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องน้ำ โต๊ะเก้าอี้  ตลอดจน บริเวณรอบ ๆ รั้วโรงเรียน
     2.12   ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ  ไฟฟ้า และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
     2.13   ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนไว้ในห้องเรียนหลังเลิกเรียนอย่างเด็ดขาด
     2.14   ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและผนังห้องเรียนอย่างเด็ดขาด

3.  ประเภทของความผิด  การกระทำความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน   มี  2  ระดับ  ดังนี้

 3.1 การแต่งกายให้ปฏิบัติดังนี้
          3.1.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน (ชายเสื้อใส่ในกางเกง)
          3.1.2  รักษาเครื่องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
          3.1.3  รักษาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
          3.1.4  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า มาโรงเรียน

 3.2 นักเรียนต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  ดังนี้
          3.2.1   เป็นผู้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ และภูมิฐาน
          3.2.2   มีความสุภาพ อ่อนน้อมทั้งกาย วาจา ให้สมกับเป็นผู้มีการศึกษา
          3.2.3   แสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์  และผู้มีอุปการะคุณ
          3.2.4   มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
          3.2.5   หมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่มาโรงเรียนสาย และเข้าห้องเรียนสาย
          3.2.6    ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ  ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ด้วยความตั้งใจ สำรวมและศรัทธา
          3.2.7    ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
          3.2.8    ห้ามสูบบุหรี่  ดื่มสุรา และ สิ่งเสพติดทุกชนิด
          3.2.9    ละเว้นการคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดี  ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง  ครอบครัว และโรงเรียน
          3.2.10   ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนทุกชนิด  หากผู้ใดกระทำความเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด  พร้อมกับมีความผิดฐานทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนด้วย
          3.2.11   ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน  ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน  เช่น  อาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องน้ำ โต๊ะเก้าอี้  ตลอดจน บริเวณรอบ ๆ รั้วโรงเรียน
          3.2.12   ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ  ไฟฟ้า และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
          3.2.13   ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนไว้ในห้องเรียนหลังเลิกเรียนอย่างเด็ดขาด
          3.2.14   ห้ามขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและผนังห้องเรียนอย่างเด็ดขาด

  3.3  ประเภทของความผิด  การกระทำความผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน   มี  2  ระดับ  ดังนี้

3.1  ความผิดสถานเบา

ประเภท

แนวทางปฏิบัติ

การหักคะแนน

-   หลบเลี่ยงการเรียน
-   ขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ
-   แสดงกิริยาวาจา  หยาบคาย
-   ประพฤติตนไม่เรียบร้อย
-   ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู,อาจารย์
-    แต่งกายผิดระเบียบ
-   ไม่มีหนังสือ / อุปกรณ์การเรียน
-   ลักลอบนำมือถือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามา

ปฏิบัติตามลำดับขั้นดังนี้
-  ว่ากล่าวตักเตือน
-  ลงโทษ เช่น ดันพื้น ฯลฯ
-  ตัดคะแนนความประพฤติ
-  ทำทัณฑ์บน เช่น ให้นั่งนอกห้องเรียน ฯ
-  ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ทันทีเมื่อตัดคะแนนครบ 200 คะแนน

 

ครั้งละ
30-100  คะแนน
ขึ้นอยู่กับประเภทความผิด

 

 

3.2  ความผิดสถานหนัก

ประเภท

แนวทางปฏิบัติ

การหักคะแนน

-   พกพาหรือครอบครองสื่อลามก อนาจาร
-   ทุจริตการสอบ
-   ลักทรัพย์
-   ทำร้ายร่างกายผู้อื่น / พกพาอาวุธมาโรงเรียน
-   เล่นการพนัน
-   สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพหรือครอบครองสิ่งเสพติด
-   ก่อการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง
-   ลบหลู่ดูหมิ่น  ก้าวร้าวครู-อาจารย์
-   ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมโดยเจตนา
-   รีดไถ  กรรโชกทรัพย์ผู้อื่น
-   การทำความผิดและถูกตักเตือนอันเป็นนิจสิน 

ปฏิบัติตามลำดับขั้นดังนี้
-  ลงโทษ
-  ตัดคะแนนความประพฤติ
-  แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
-  ผู้ปกครองรับกลับบ้านเมื่อตัดคะแนนครบ 200  คะแนน

 

ครั้งละ
100-200 คะแนน
ขึ้นอยู่กับประเภทความผิด

 

 

4. บทลงโทษ
      4.1  การกระทำความผิดสถานเบาตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ.2550  ครูทุกคนมีอำนาจที่จะสั่งสอนตักเตือน ให้ทำกิจกรรม ตัดคะแนนหรือลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด   โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานตามขั้นตอนที่กำหนด
      4.2  การกระทำความผิดสถานหนัก  การพิจารณาโทษให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยมีการบันทึกความผิดเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาโทษต่อไป              
      4.3  หากมีนักเรียนกระทำความผิดสถานหนักเป็นนิจสิน  การพิจารณาโทษให้อยู่ในการพิจารณาของรอง  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาดังนี้
             -  ให้ออกจากโรงเรียน โดยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เพราะถือว่านักเรียนไม่เหมาะที่จะเป็นทหาร-ตำรวจในปีนั้นๆ

ระเบียบในการเข้าแคมป์

1. การเตรียมของใช้
     1.1  เมื่อมาเข้าแค้มป์ต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้พร้อม ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ขันน้ำ ไม้แขวนเสื้อ ผงซักฟอก รวมถึงผ้าห่ม (มีที่นอน หมอน และผ้าปูที่นอนให้) และเสื้อผ้าธรรมดาไม่ต้องราคาแพง
     1.2    เสื้อผ้าตามสบาย กางเกงขาสั้น
     1.3    ชุดนักเรียนสำหรับวันสอบ เฉพาะหลักสูตรแคมป์มีนาคม (นักเรียนบ้านไกลเตรียมมาให้พร้อม)
     1.4    รองเท้ากีฬาคู่เก่า สำหรับออกกำลังกาย
     1.5    สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ปากกาเขียนผ้า สำหรับส่งซักผ้า
     1.6    ของใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือ วิทยุ ซาว์อเบาท์ ห้ามนำมาเด็ดขาด ยกเว้นนักเรียนต่างจังหวัด ที่ต้องเดินทางไปมาเอง อนุญาตให้นำโทรศัพท์มาได้แต่ต้องฝากไว้กับทางโรงเรียนจนกว่าจะถึงวันกลับ
     1.7    อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเป็นอาวุธ ห้ามนำมาเด็ดขาด เช่นมีดคัตเตอร์ มีดพก ไม้บรรทัดเหล็ก
     1.8    ของมีค่าเช่น สร้อยคอทองคำไม่ควรนำมา หรือ เงินสดไม่ควรติดตัวเกิน 200 บาท ที่เหลือให้ฝากกับทางโรงเรียนและเบิกใช้ได้ตามเวลากำหนด

2. ระเบียบการเข้าห้องพัก
     2.1    เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าก่อนเข้าห้องพัก
     2.2    กระเป๋าควรมีกุญแจล๊อคให้เรียบร้อย
     2.3    เมื่อขึ้นตึกควรจัดวางรองเท้าแตะไว้ให้เป็นระเบียบ
     2.4    รองเท้าผ้าใบจัดวางเรียงไว้ที่ชั้นรองเท้าหน้าห้องนอนชั้น 1 ให้เป็นระเบียบ สำหรับรองเท้าผ้าใบที่นำมา ไม่ควรนำของที่มีราคาสูงมาใช้เพราะอาจหายได้ และเมื่อสกปรกอาจจะไม่มีเวลาซักรองเท้า
     2.5    กระเป๋าเสื้อผ้าวางไว้ปลายเตียง หรือใต้เตียงให้เรียบร้อย
     2.6    สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ใส่ขันน้ำ(เขียนชื่อติดขันน้ำ)ไว้ใต้เตียง
     2.7    ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วให้ผึ่งไว้ที่ราวตากผ้าที่ระเบียงป้องกันการอับชื้นโดยใช้ไม้แขวนให้เรียบร้อย
     2.8    ในระหว่างเรียนเจ้าหน้าที่จะปิดตึกนอน 2 ช่วง คือ 09.00-16.00 น. และ 19.00-22.00 น. เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการสูญหาย หากนักเรียนคนใดเข้าไปในห้องพักในเวลาดังกล่าวจะถูกทำโทษยกเว้นนักเรียนที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นที่นอนพักเท่านั้น หรือลืมของซึ่งต้องขออนุญาตครูฝึกที่ดูแลนักเรียนก่อนเท่านั้น
     2.9    ห้ามนำเอาอาหารแห้งทุกชนิดเก็บไว้ในที่พัก เพื่อป้องกันแมลงและทำให้เกิดความสกปรก
     2.10    ห้ามนำของมีค่าเก็บไว้ในห้องเด็ดขาด (ถ้าหายทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบ)
     2.11    เตียงนอนมีไว้เตียงละ 1 คนถ้านักเรียนคนใดไปนอนกับเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไปนั่งเตียงเพื่อนกันหลายคน จนทำให้เตียงหักเกิดความเสียหาย จะให้นักเรียนที่เป็นเจ้าของเตียง(รายชื่อตามเตียงที่จัดไว้ในวันแรกเข้า) เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับทางสถาบันตามราคาของในปัจจุบัน
     2.12    ห้ามนักเรียนไปนอนเตียงเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่อยู่ หรือมีการเปลี่ยนเตียงกันโดยไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการ (โดยปกติห้ามเปลี่ยนเตียงนอน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ)
     2.13    นักเรียนที่พักอยู่ในห้องพักเดียวกันต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลของที่มีอยู่ในห้อง เช่น พัดลม อย่าให้ชำรุดเสียหาย
     2.14    ช่วยกันปิด น้ำ ไฟฟ้า พัดลม เมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง

3.  การปฏิบัติเมื่อเข้าอยู่แคมป์
       3.1   ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวัน
       3.2   จัดที่นอนเมื่อตื่นนอน เตียงนอนให้สะอาดเรียบร้อย
       3.3   มีความเป็นระเบียบวินัยทั้งในด้าน การเข้าเรียน การเข้านอน การรับประทาน อาหาร การออกกำลังกาย
       3.4    นักเรียนคนใดทำผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ จะถูกทำโทษเพื่อให้มีวินัย และเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้ร่างกาย
       3.5    นักเรียนที่ไม่มีความตั้งใจเรียน โดยแอบแฝงเข้ามาเพื่อหนีทางบ้าน หรือมาตั้งตนเป็นนักเลงอันธพาล สูบบุหรี่ / ดื่มสุรา ใช้โทรศัพท์นานผิดปกติ หรือนำของที่ต้องห้ามเข้ามาทีหลัง (ญาติมาเยี่ยมแล้วแอบเอามาให้) หรือเหตุใด ๆ ก็ตามที่ทางโรงเรียนเห็นว่าอาจเกิดอันตราย หรือไม่เป็นสิ่งปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่อยู่ในแค้มป์จะถือว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียน

4. ระเบียบการส่งซักผ้า
     4.1    เขียนชื่อ เบอร์เตียง / ห้องพัก ตามที่นักเรียนพักที่ชายผ้าทุกตัว
     4.2    รวมกันส่ง 5 เตียงเป็น 1 ถุง (ตามที่เขียนกำหนดไว้)
     4.3    จัดผู้รับผิดชอบส่งผ้าซักซึ่งต้องนำใบส่งผ้าซักมาสรุปยอดการส่งผ้าซักทุกครั้งให้ส่งผ้าและรับผ้าที่ร้านค้าทุกวัน เวลา 18.00-18.30น.
     4.4    เมื่อส่งผ้าซักแล้วให้ไปรับผ้าซักในวันถัดไป

5. ระเบียบการติดต่อนักเรียน
     5.1    ผู้ปกครองโทร.เพื่อฝากข้อความถึงนักเรียนได้ในเวลา 08.30 - 16.00 น. เบอร์โทรติดต่อ 032-389296 , 032-389659
     5.2    ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับโทรศัพท์จากผู้ปกครอง

6. ระเบียบของผู้ปกครองเมื่อเข้าเยี่ยมนักเรียน
     6.1   ผู้ปกครองเยี่ยมนักเรียนได้ในเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น.
     6.2   นำบัตรเยี่ยมให้เจ้าหน้าที่ป้อมยาม
     6.3    ติดต่อ จนท.ธุรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกาศเรียกนักเรียน (ที่เรือนไม้หน้า ร.ร.ฯ)
     6.4    ถ้าต้องการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่ให้นักเรียนติดต่อขออนุญาตออกที่ธุรการตามระเบียบ
     6.5    เมื่อรับนักเรียนออกนอกสถานที่แล้ว กรุณาพานักเรียนส่งเข้าที่พักตามเวลาที่กำหนดเพื่อความพร้อมในการเรียน
     6.6    ระเบียบในการขออนุญาตออกนอกสถานที่
               6.6.1    การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนต้องมีผู้ปกครองมารับ หรือ ผู้ปกครองเซนต์ยินยอมให้ออกนอกบริเวณเอง
               6.6.2    เวลาขออนุญาตออก 08.00 น. หรือ 16.00 น.
               6.6.3    เวลาเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าไม่ควรเกิน  08.45น.
               6.6.4    เวลาเข้าโรงเรียนในช่วงเย็นไม่ควรเกิน 18.45 น.

7. ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน
     7.1    ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเอง (ไม่อนุญาตให้นร.กลับเองหรือไปกลับผู้ปกครองนักเรียนอื่น)
     7.2    นักเรียนต้องเซ็นชื่อขออนุญาตที่ป้อมยาม และนำบัตรประจำตัวแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต
     7.3    เมื่อนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนให้นักเรียนเซ็นชื่อและเวลาเข้าที่ป้อมยาม
     7.4    นำบัตรประจำตัวคืนจากเจ้าหน้าที่

8. การดูแลเรื่องสุขภาพ
     8.1    นักเรียนที่เจ็บป่วยให้เเจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อให้ฝ่ายการพยาบาลดูแล
     8.2    มีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจร่างกายนักเรียนทุกวันเวลา 18.00-19.00 น.
     8.3    ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดศีรษะ ล้มมีแผลถลอก ปวดท้อง ฯ ทางโรงเรียนจะดูแลให้ยารับประทานและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
     8.4    หากยังไม่ดีขึ้น จะนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน (โรงพยาบาลโพธาราม) โดยเเจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อน
     8.5    อนุญาตให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับพักฟื้นที่บ้านได้ ในกรณีที่นักเรียนป่วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดต่อไปยังเพื่อนคนอื่นได้ (เฉพาะนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้โรงเรียน)ถ้าหากเป็นนักเรียนต่างจังหวัด ไกล ๆ จะจัดที่นอนให้แยกจากเพื่อน

การปฏิบัติในแต่ละวัน

06.00 - 08.00 น. ตื่นนอนและทำกิจวัตรส่วนตัว
08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 12.00 น. เรียนภาคเช้า
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. เรียนภาคบ่าย
16.30 - 17.30 น. ออกกำลังกาย
17.30 - 18.00 น. อาบน้ำทำกิจวัตรเวลาเย็น
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น. เรียนภาคค่ำ
21.00 - 21.30 น. รับประทานอาหารรอบดึก
21.30 - 24.00 น. ฝึกทำแบบฝึกหัด / เรียนเสริม (มีอาจารย์ให้คำปรึกษาตลอด)
24.00 น. เข้านอน