ยุทธศาสตร์

ภาพรวมของแผนการดำเนินงานห้วงปี 2555 -2560

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2560 จึงแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 ด้าน 14 กลุ่มงาน และมีโครงการตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

ด้านที่ 1 บริบทของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ ( Tanawan Tutorial School Context )

1. 1  พันธกิจ  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  ( Mission, Goals, and Objectives )

ขอบเขต

    สถาบันกำหนดเป้าหมายชัดเจนในบริบทของโรงเรียนกวดวิชา และอธิบายสิ่งที่สถาบันมุ่งหวังจะให้บรรลุ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบันไปในทิศทางเดียวกับความคาดหวังของสถาบัน  มีการระบุวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลตามภารกิจ  มีการพัฒนาเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งสถาบันพร้อมกับใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและการประมาณค่าประสิทธิผล

โรงเรียนกวดวิชาได้มีการสร้างพันธกิจ  วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ดังนี้

        1)  โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ  มีพันธกิจ  
            (1) พัฒนาด้านการนำองค์กร
            (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            (3) พัฒนาการศึกษาทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย เป็นต้น
            (4) พัฒนาระบบสารสนเทศ การวัดผล ประเมินผล และ การวิเคราะห์
            (5) พัฒนานักเรียนให้ได้ความรู้ ระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม
            (6)  พัฒนาระบบการปกครองนักเรียนและการรักษาความปลอดภัย
        2)  วัตถุประสงค์
            (1)  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการฝึกให้นักเรียนได้รับความรู้ มีวินัย และมีคุณธรรมพื้นฐานก่อนที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
            (2)  เพื่อพัฒนาระบบการสร้างความรู้ และเป็นศูนย์กลางของการวัดผลในแถบภาคกลาง
            (3) เพื่อพัฒนาโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณจนยกระดับเป็นโรงเรียนต้นแบบในการผลิตเยาวชนให้มีความรู้ มีวินัย และมีคุณธรรม ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยและทำงาน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
        3) เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
            (1)  การพัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบจนสามารถยกระดับโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ภายในปี 2560
            (2) การพัฒนาระบบการวัดผลให้ยกระดับเป็นศูนย์กลางการวัดผลในแถบภาคกลางภายในปี 2560

1.2  การวางแผน  การจัดสรรทรัพยากร และ การทบทวน  (Planning, Resource Allocation, and Institutional Renewal)

ขอบเขต

     มีการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับภารกิจ มีการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมสำหรับ  มีการทบทวนผลการประเมิน  มีการประเมินความสำเร็จของแผนการยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนและมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและเพื่อธำรงรักษาคุณภาพของสถาบัน

แผนงาน/โครงการ(Plan/Project)

งบประมาณ ( Budget)

ปี2555

2556

2557

2558

2559

2556

1. โครงสร้างพื้นฐาน

30%

40%

50%

60%

60%

60%

2. พัฒนา IT

10%

10%

10%

5%

5%

5%

3. พัฒนาตำรา

10%

5%

5%

5%

5%

5%

4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5. พัฒนาระบบการวัดผล/การประเมิน

10%

10%

5%

5%

5%

5%

6. พัฒนาการวิจัยทางการศึกษา

5%

5%

5%

5%

5%

5%

7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

10%

5%

5%

5%

5%

5%

8. พัฒนาระบบการบริการสังคม

5%

5%

5%

1%

1%

1%

9. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม

5%

5%

5%

3%

3%

3%

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

5%

5%

5%

3%

3%

3%

การประเมิน

วงจร PDCA ( Continuous Improvement )

 

1.3: ทรัพยากรในการพัฒนาสถาบัน (Institutional Resources)

ขอบเขต

     มีทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ พนักงานด้านเทคนิค สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นต่อการบรรลุภารกิจของสถาบันอย่างเพียงพอ   สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย  มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงอย่างอย่างต่อเนื่อง
        1.3.1 งบประมาณ  จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาองค์กรแปรผันตามจำนวนกิจกรรม/โครงการ
        1.3.2 บุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็นสามกลุ่ม  คือ ครู  ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายปกครอง
        1.3.3 ปัจจัยสนับสนุน  จัดหาปัจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้เพียงพอและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
        1.3.4 การจัดการ   พัฒนากระบวนการหรือแบบจำลองในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

1.4: การนำองค์กรและการปกครอง (Leadership and Governance)

ขอบเขต

    มีการกำหนดบทบาทของสถาบันอย่างชัดเจนในการตัดสินใจและพัฒนานโยบาย  มีโครงสร้างการปกครอง มีคณะกรรมการกำกับดูแลที่มีความอิสระอย่างเพียงพอที่จะทำให้เกิดผลที่สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาทรัพยากร ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับภารกิจของสถาบัน

        1.4.1 คณะกรรมการดูแลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

พ.อ.ดร.ป๋อง คำอาจ ประธาน
พ.อ.หญิง ขัตติยาพร คำอาจ กรรมการ
นาย มาศรวี คุ้มพวง กรรมการ
น.ส.อังคณา   คำอาจ กรรมการ


        1.4.2  โครงสร้างการปกครอง  ผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดคือคณะกรรมการตัดสินใจและพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน

พ.อ.ดร.ป๋อง คำอาจ ประธาน
 พ.อ.หญิง ขัตติยาพร คำอาจ กรรมการ
 ร.อ.ปฏิวัติ ป้องลม กรรมการ
น.ส.รุจิรา สุรารักษ์ กรรมการ
น.ส.สุภิสรา แก้วจำปาสี กรรมการ
น.ส.อังคณา คำอาจ เลขานุการ

 

 1.5: การบริหารภายในองค์กร ( Administration )

ขอบเขต

     มีโครงสร้างการบริหารของสถาบัน และ มีสิ่งอำนายความสะดวกด้านบริการการเรียนรู้ และการวิจัย/ทุนการศึกษา ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพ และสนับสนุนการจัดองค์กรและการปกครองของสถาบัน
        1.5.1  จัดโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนตามภารกิจ ประกอบไปด้วย  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายสนับสนุน และ ฝ่ายประกันคุณภาพ
            ฝ่ายวิชาการ   แบ่งออกเป็น  5  หมวดวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ไทย และ สังคม
            ฝ่ายสนับสนุน  แบ่งออกเป็น ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวัดผล  ฝ่ายโภชนาการและนักการ  ฝ่ายปกครองและรักษาความปลอดภัย
            ฝ่ายประกันคุณภาพ  จัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการ

1.6: การยึดหลักคุณธรรมและ ความสามัคคี (Integrity )

ขอบเขต

    การจัดการของหลักสูตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะและการบริการ  สถาบันแสดงมาตรฐานของจรรยาบรรณและนโยบายที่กล่าวออกไปของตนเองให้มีการสนับสนุนด้านวิชาการและความอิสระทางความคิด
        1.6.1  แผนพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย  10 หลักสูตร
        1.6.2  แผนพัฒนาการบริการสังคม ด้านการจัดการความรู้  กิจกรรมช่วยเหลือสารธารณะ เป็นต้น

1.7: การประเมินสถาบัน (Institutional Assessment)

ขอบเขต

        1.7.1  โครงการพัฒนาแนวคิดด้านการบริหารจัดการ
        1.7.2 โครงการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดในดารพัฒนา
        1.7.3 โครงการประเมินตัวชี้วัดตามวงรอบประจำปีทั้งภายในและภายนอก

ด้านที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ (Educational Effectiveness of Tanawan Tutorial School )

1. 8: การรับนักเรียน  ( Student Admissions )

 ขอบเขต

สถาบันมุ่งแสวงหานักเรียนที่มีความสนใจในหลักสูตร มีเป้าประสงค์ และมีความสามารถที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถาบัน
        1.8.1 โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักเรียนให้ได้นักเรียนที่ต้องการเป็นทหาร ตำรวจ หรือรับราชการ
        1.8.2 โครงการสอบทางออนไลน์
        1.8.3 โครงการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์

1.9: การบริการด้านการสนับสนุนนักเรียน (Student Support Services )

ขอบเขต

     สถาบันจัดให้มีการบริการสนับสนุนที่จำเป็นอย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ของสถาบัน
        1.8.3  โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์
        1.8.2  โครงการจัดทำแผนอบรม การวางแผนการเรียนของนักเรียน
        1.8.3  โครงการพัฒนาระบบบริการนักเรียนและผู้ปกครอง

1.10:  บุคลากรทางการศึกษา ( Faculty )

ขอบเขต

    มีตารางการสอน การบริการและการวิจัยได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่  มีการพัฒนา คณาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
        1.10.1 จัดหาผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิตรง
        1.10.2 จัดทำคู่มือแนะแนวทางการสอนครูใหม่
        1.10.3 โครงการบริการและส่งเสริมครู

1.11: ข้อเสนอทางการศึกษา ( Educational Offerings)

ขอบเขต

     มีการแสดงถึงสาระทางวิชาการ ความเข้มข้น และความสอดคล้องที่เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน   มีการแยกแยะเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักศึกษา รวมไปถึงความรู้และทักษะความชำนาญ
        1.11.1 โครงการสร้างผลงานทางวิชาการของครูในอนาคต
        1.11.2 โครงการการวิจัยในชั้นเรียนของครู

1. 12: การศึกษาทั่วไป (General Education )

ขอบเขต

     หลักสูตรของสถาบันได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษามุ่งแสวงหาและแสดงถึงความสามารถในด้านการศึกษาและทักษะที่สำคัญ รวมไปถึงการพูดและการเขียนสำหรับการสื่อสาร   มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์และตัวเลข  วิเคราะห์และการให้เหตุผลวิกฤติ   ประสิทธิภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี  และความสามารถในการอ่านเขียนด้านสารสนเทศ
        1.12.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซี่ยน
        1.12.2 โครงการ การจัดการความรู้

1.13: กิจกรรมทางการศึกษา (Related Educational Activities)

ขอบเขต

    มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
        1.13.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
        1.13.2 โครงการพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตร

1. 14: การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Student Learning )

ขอบเขต

     มีระบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งแสดงถึงนักศึกษามีความรู้  มีทักษะ และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของสถาบันและแสดงถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ระดับอุดมศึกษา
        1.14.1 โครงการพัฒนาการวัดผลและการเสนอแนะ
        1.14.2 โครงการพัฒนาระบบวัดผลระดับภาคกลาง