วิสัยทัศน์

นโยบายโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 2. ส่งเสริมพลศึกษาให้กับนักเรียนที่มุ่งสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหาร
 4. ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อนักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 5. พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆที่เหมาะสม ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความก้าวหน้า มีรายได้เพิ่มและมีชีวิตที่ดีขึ้น
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกส่วนในองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ส่งเสริมการตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

ปรัชญา พัฒนาความรู้  คู่วินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์    

 1. พัฒนาหลักสูตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในวิชาหลักได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1คณิตศาสตร์ 2  ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย และสังคม  สู่ความเป็นเลิศในห้วงปี 2549 ถึง 2554
 2. พัฒนาหลักสูตรระดับชั้น ม.4 ในวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศในห้วงปี 2549 ถึง 2554
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษาให้สมบูรณ์แบบสู่ความเป็นเลิศในห้วงปี 2549 ถึง 2554
 4. พัฒนาหลักสูตรสำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครบวงจรโดยเน้นวิชาการ ระเบียบวินัย พลศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม สู่ความเป็นเลิศในห้วงปี 2549 ถึง 2554
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในห้วงปี 2549 ถึง 2554
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ และจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่ความเป็นสากลหลัง ปี2554

พันธะกิจ

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ กำหนดพันธกิจของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ดังนี้

 1. พัฒนาความรู้เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. ผลิตนักเรียนที่มีความรู้  มีระเบียบวินัย และคุณธรรม
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 4. พัฒนาการวิจัยด้านการศึกษา สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการบริหารจัดการ
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกหลักสูตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ และ ปรัชญาการจัดการศึกษาของชาติ
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตความรู้  ระบบการวัดผล และ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการศึกษา
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และการสื่อสารถึงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย