โครงสร้างองค์กร

ชื่อองค์การ

ชื่อตามใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ รน3/2547

ชื่อทั่วไป

โรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร อ.ป๋อง
บริหารโดย
พ.อ.(พิเศษ)ดร. ป๋อง คำอาจ และ พ.อ.หญิง ผศ.ขัตติยาพร คำอาจ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.อ.(พิเศษ)ดร.ป๋อง คำอาจ)
Director of Tanawan Tutorial School

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยาพร คำอาจ)
Deputy Director of Tanawan Tutorial School

 

ฝ่ายวิชาการ (Academic Division)
(พ.อ.(พิเศษ)ดร.ป๋อง คำอาจ ทำการแทน หน.ฝ่ายวิชาการ)

หมวดคณิตศาสตร์
(Mathematics Group)1. พ.อ.(พิเศษ)ดร. ป๋อง คำอาจ เตรียมทหารรุ่นที่ 26 จปร.รุ่นที่ 37

ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา Military College of Vermont,Norwich University,USA.

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Stevens Institute of Technology,New Jersey,USA.
ระดับปริญญาเอก การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6                                                                           
2. พ.ต.กิตติมศักดิ์ นิลผ่องอำไพ เตรียมทหารรุ่นที่ 41 จปร.รุ่นที่ 52
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า Stevens Institute of Technology,New Jersey,USA. 
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
 
 

3. ร.อ.กฤช รุ่งสุข
 
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6

4. อาจารย์ ธนดล บัลลังก์โพธิ์ (พี่ดล)

ระดับปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ระดับปริญญาโท คณิตศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.4-5-6
 

5. อาจารย์ ภาสกร ปาระกะมานนท์ (พี่น๊อต)
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3

6. อาจารย์อิทธิพล พันธุ (พี่กอล์ฟ)

ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
 

7. อาจารย์ ชวลิต ศรีธรราษฎร์ (พี่หมู)
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
 

 

หมวดวิทยาศาสตร์
(Science Group)

                                                         

1. นาวาอากาศตรีปฏิวัติ ป้องลม เตรียมทหารรุ่นที่ 43 (พี่M)

ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.4–5- 6                                                                         


2. อาจารย์ รัชชาพงษ์ อ่อนแป้น (พี่หมัก)

ระดับปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ระดับปริญญาโท ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.4-5-6

   

3. อาจารย์ ชมพูนุช ล้ออิสระตระกูล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ : เคมี, ชีววิทยา ม.4-5-6
4อาจารย์ จรรยา มณีสว่าง 
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่รับผิดชอบ เคมี ม.4-5-6
 
5. นางสาว ฐิติมา กุสลางกูรวัฒน์ 
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่รับผิดชอบ เคมี ม.4-5-6


6. นางสาว ณัฐกฤตา เลิศวิริยะพงศ์
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

   

7. ร้อยเอก ธนกร งามจรุงจิต
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา USA
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.1-2-3


8. ร้อยเอก ธนิษเชษฐ์ ดวงโสมา
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา USA
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.4-5-6

 

9. อาจารย์ปลั๊ก

ระดับปริญญาตรี วศ.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ เคมี ม.3-6


 


หมวดภาษาอังกฤษ

(English Group)

     
1. อาจารย์รุจิรา สุรารักษ์ (พี่ปู)
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6                                                             

2. อาจารย์ ศุภิสรา แก้วจำปาสี (พี่เม)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6
   
3. อาจารย์ เบญจวรรณ งามอุไรรัตน์
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6


4. 
นางสาว ธนวรรณ คำอาจ
ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท การจัดการและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6


5. นางสาว ศศิวิมล หื่ออินทร์
ระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.1-6

6. อาจารย์ ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย
ระดับปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ ม.1-2-3 

 

หมวดภาษาไทย
(Thai Group) 

1. อาจารย์ สุนทรีย์ แจ่มจิรวัตร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย ม. 1 – 3                                                                    
2. อาจารย์ ปาจรีย์ ทองน้ำวน (พี่ปอย)
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต(วิชาเอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย
 
3. นางสาว ชญานิศ  คุ้มคำ
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย ม. 1 – 3
 

 

หมวดสังคม 

                                                                              


1. อาจารย์ สุดารัตน์ เทพพิมล

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
วิชาที่รับผิดชอบ สังคม ม.1-3


 

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา (Education Support Division)
(พ.อ.หญิง. ขัตติยาพร คำอาจ ทำการแทน หน.ฝ่ายสนับสนุน)

แผนกธุรการและการบริการ
(Adminstration / Service Section)

  


1. นางสาว อังคณา คำอาจ
ระดับปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                                                             
2. นาย มาศระวี คุ้มพวง 
ระดับ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
   
3. นางสาวชญานิศ  คุ้มคำ
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยรังสิต
4. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนแป้น
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

แผนกวัดผลประเมินผล
(Educational Evaluation Section)

1. นางสาว เพียงใจ กลิ่นอบ

แผนกปกครองและพลศึกษา
(Food / Janitor Section)

   
1. นาวาอากาศตรี ปฏิวัติ ป้องลม  
   
2. นาย มาศระวี คุ้มพวง  

แผนกโภชนาการและนักการ

1. นาง ขวัญ คุ้มพวง


2. นาย ยงยุทธ์ ไหมสินงาม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Section)

นางสาว ธนวรรณ คำอาจ

ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท การจัดการและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
                     

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
(Quality Assurance Division)

คณะกรรมการ SWOT
(SWOT Analysis Board)